Курс доллара
Средний
НБУ
Приват
Проминвест
Аваль
Ощадбанк
Конвертер

документ

Про затвердження Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та заяв про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 


 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       12.12.2011  N 3502/5

                                     Зареєстровано в Міністерстві
                                     юстиції України
                                     12 грудня 2011 р.
                                     за N 1429/20167


                Про затвердження Порядку прийняття
           і розгляду заяв про внесення змін до запису
             та заяв про скасування запису Державного
              реєстру речових прав на нерухоме майно


Відповідно до пункту 44 Порядку ведення Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно,  затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України   від   26.10.2011   N    1141  .
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Порядок прийняття і розгляду заяв про внесення
змін до запису та заяв про скасування  запису  Державного  реєстру
речових прав на нерухоме майно, що додається.

     2. Департаменту  взаємодії  з  органами  влади (Зеркаль О.В.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно
до  Указу  Президента  України  від 03.10.92 N 493  "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади".

     3. Контроль  за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

     4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Міністр                                              О.Лавринович


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства юстиції
                                      України
                                      12.12.2011  N 3502/5

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      12 грудня 2011 р.
                                      за N 1429/20167


                             ПОРЯДОК
              прийняття і розгляду заяв про внесення
           змін до запису та заяв про скасування запису
                 Державного реєстру речових прав
                        на нерухоме майно


                      I. Загальні положення

     1.1. Цей Порядок визначає процедуру прийняття і розгляду заяв
про внесення змін до запису та заяв про скасування запису (далі  -
заява)  Державного  реєстру речових прав на нерухоме майно (далі -
Державний  реєстр  прав),  перелік  документів,   необхідних   для
внесення  змін  до  запису та скасування запису Державного реєстру
прав,  права та обов'язки суб'єктів,  що є  учасниками  зазначеної
процедури.
     1.2. Терміни,  що вживаються  у  цьому  Порядку,  мають  таке
значення:
     заінтересована особа:
     у разі  внесення  змін  до  запису  Державного реєстру прав -
особа,  відомості  про  яку  містяться   у   відповідному   записі
Державного реєстру прав;
     у разі скасування запису Державного реєстру прав -  особа,  в
інтересах   якої   на  підставі  рішення  суду  скасовано  рішення
державного реєстратора прав;
     технічна помилка    -    описка,    друкарська,   граматична,
арифметична помилка.
     Інші терміни   у   цьому   Порядку   вживаються  у  значенні,
наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію речових  прав
на   нерухоме   майно  та  їх  обтяжень"    та  інших
нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону.

     1.3. Рішення щодо внесення  змін  до  запису  або  скасування
запису  Державного  реєстру прав приймає державний реєстратор прав
на нерухоме майно (далі - державний реєстратор).
     Державний реєстратор оформлює рішення за допомогою Державного
реєстру прав у двох  примірниках,  один  з  яких  орган  державної
реєстрації   прав   видає   або   надсилає  рекомендованим  листом
заінтересованій особі особисто або уповноваженій нею особі (далі -
заявник),  а  другий державний реєстратор долучає до реєстраційної
або облікової справи.

     1.4. Внесення змін до запису у зв'язку з допущенням технічної
помилки або скасування запису Державного реєстру прав здійснюється
в день прийняття органом державної реєстрації заяви.
     Внесення змін  до запису Державного реєстру прав у зв'язку із
зміною відомостей про нерухоме майно,  право власності та суб'єкта
(суб'єктів) цього права, інші речові права та суб'єкта (суб'єктів)
цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів)
цих прав, що містяться у Державному реєстрі прав, які не пов'язані
з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме  майно
та їх обтяжень (далі - зміна відомостей), здійснюється у строк, що
не перевищує п'яти робочих днів з моменту прийняття заяви  органом
державної реєстрації прав.

     1.5. Документи,  що подаються для внесення змін до запису або
скасування запису Державного  реєстру  прав,  повинні  відповідати
вимогам,    встановленим   законом,   цим   Порядком   та   іншими
нормативно-правовими актами.

                   II. Прийняття і розгляд заяв

     2.1. Для  внесення  змін  до  запису  або  скасування  запису
Державного  реєстру  прав  заявник  подає  заяву  органу державної
реєстрації  прав,  державним  реєстратором  якого  було  проведено
державну  реєстрацію  речових прав та їх обтяжень (далі - державна
реєстрація прав) на об'єкт нерухомого майна.
     Заява подається щодо кожного об'єкта нерухомого майна окремо.

     2.2. Орган  державної  реєстрації  прав  приймає заяву шляхом
реєстрації її у день надходження у базі даних про реєстрацію  заяв
і  запитів  з  автоматичним  присвоєнням їй реєстраційного номера,
фіксацією дати та часу її реєстрації.
     Моментом прийняття заяви вважаються дата та час її реєстрації
у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.
     Орган державної   реєстрації  прав  видає  заявникові  картку
прийому заяви.

     2.3. Заявник  під  час  подання  заяви  пред'являє   органові
державної  реєстрації  прав документи,  що посвідчують його особу,
визначені Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно  та
їх  обтяжень,  затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України
від 22.06.2011 N 703 .

     2.4. Для внесення змін до запису Державного  реєстру  прав  у
зв'язку  з  допущенням  технічної  помилки  заявник подає органові
державної реєстрації прав  документ,  у  якому  виявлено  технічну
помилку,  виданий  (оформлений)  державним реєстратором,  та копії
документів, визначені у пункті 2.3 цього розділу.
     У разі  допущення  технічної  помилки  не  з  вини державного
реєстратора заявник подає документ про внесення плати за  внесення
змін до запису Державного реєстру прав.

     2.5. Для  внесення  змін  до запису Державного реєстру прав у
зв'язку із зміною  відомостей  заявник  подає  органові  державної
реєстрації  прав  документ,  що  є підставою для зміни відомостей,
копії документів,  визначених  у  пункті  2.3  цього  Порядку,  та
документ  про внесення плати за внесення змін до запису Державного
реєстру прав.

     2.6. Для скасування запису Державного  реєстру  прав  заявник
подає   органові   державної  реєстрації  прав  рішення  суду  про
скасування рішення державного  реєстратора,  що  набрало  законної
сили, та копії документів, визначених у пункті 2.3 цього розділу.

     2.7. У  випадку,  передбаченому  пунктом  2.13 цього розділу,
заявник, крім документів,  що визначені у  пунктах  2.4-2.6  цього
розділу,  подає  органові  державної реєстрації прав документ,  що
підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного  реєстру
прав.

     2.8. Державний   реєстратор   розглядає   заяви   в   порядку
черговості прийняття органом державної  реєстрації  прав  заяв,  у
тому числі заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

     2.9. Під  час  розгляду заяви та документів,  що додаються до
неї, державний реєстратор перевіряє наявність підстав для внесення
змін до запису або скасування запису Державного реєстру прав.

     2.10. Заява  може  бути  відкликана  заявником  до  прийняття
державним реєстратором рішення щодо внесення змін  до  запису  або
скасування  запису Державного реєстру прав шляхом подання органові
державної реєстрації прав заяви про відкликання відповідної заяви.
     Під час   подання   заяви   про   відкликання  заяви  заявник
пред'являє органові державної реєстрації прав документи, зазначені
в пункті 2.3 цього розділу.
     Орган державної реєстрації прав приймає заяву про відкликання
заяви  шляхом  її  реєстрації  у  базі даних про реєстрацію заяв і
запитів  з  автоматичним  присвоєнням  їй  реєстраційного  номера,
фіксацією дати та часу її реєстрації.
     Орган державної  реєстрації  прав  видає  заявникові   картку
прийому заяви про відкликання заяви.
     Державний реєстратор розглядає заяву про відкликання заяви  у
строк,  визначений  для  розгляду  відповідної  заяви згідно з цим
Порядком.
     За результатами   розгляду   заяви   про   відкликання  заяви
державний реєстратор  приймає  рішення  про  залишення  заяви  без
розгляду у зв'язку з її відкликанням або про відмову в задоволенні
такої заяви.
     Державний реєстратор    приймає   рішення   про   відмову   в
задоволенні заяви про  відкликання  заяви  виключно  за  наявності
таких підстав:
     із заявою про відкликання заяви звернулася неналежна особа;
     за результатами  розгляду  заяви  державним  реєстратором уже
прийнято рішення про  внесення  змін  до  запису,  про  скасування
запису  Державного реєстру прав або рішення про відмову у внесенні
змін до запису, про відмову у скасуванні запису Державного реєстру
прав;
     заяву з відповідним реєстраційним номером заявник не  подавав
до відповідного органу державної реєстрації прав.
     Орган державної  реєстрації  прав  у  строк,  визначений  для
розгляду  відповідної  заяви  згідно  з  цим  Порядком,  видає або
надсилає  рекомендованим  листом  з  описом  вкладення  заявникові
прийняте  державним  реєстратором  рішення про залишення заяви без
розгляду у зв'язку з її відкликанням або  рішення  про  відмову  в
задоволенні такої заяви про відкликання.
     У разі прийняття державним реєстратором рішення про залишення
заяви  без  розгляду  у  зв'язку з її відкликанням орган державної
реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом з  описом
вкладення заявникові також документи, подані ним для внесення змін
до запису або скасування запису Державного реєстру прав.
     У разі  коли  заявник  особисто отримує рішення про залишення
заяви без розгляду у зв'язку з її  відкликанням  або  рішення  про
відмову   в  задоволенні  заяви  про  відкликання  заяви,  заявник
пред'являє органові державної реєстрації прав документи, зазначені
в  пункті  2.3  цього  розділу,  та  повертає  органові  державної
реєстрації прав картку  прийому  заяви  про  відкликання  заяви  з
відміткою про отримання відповідного рішення, яка підписується ним
із зазначенням дати та часу їх отримання.
     У разі  коли  заявник  особисто отримує рішення про залишення
заяви без розгляду у  зв'язку  з  її  відкликанням,  він  повертає
органові  державної  реєстрації  прав також картку прийому заяви з
відміткою про отримання документів, поданих заявником для внесення
змін  до запису або для скасування запису Державного реєстру прав,
яка  підписується  ним  із  зазначенням  дати  та  часу  отримання
документів.
     Орган державної реєстрації  прав  не  повертає  документ  про
внесення  плати за внесення змін до запису Державного реєстру прав
та документ,  що підтверджує внесення плати за  надання  витягу  з
Державного реєстру прав.
     Державний реєстратор долучає до облікової  справи  заяву  про
відкликання заяви,  а також інші документи,  що видані,  оформлені
або отримані ним під час розгляду заяви про відкликання заяви.

     2.11. За  результатами  розгляду  заяви  та  документів,   що
додаються   до  неї,  державний  реєстратор  приймає  рішення  про
внесення змін до запису,  про скасування запису Державного реєстру
прав  або  рішення  про  відмову  у  внесенні змін до запису,  про
відмову скасування запису Державного реєстру прав.

     2.12. Державний реєстратор на підставі прийнятого рішення про
внесення  змін  до запису або скасування запису Державного реєстру
прав вносить  зміни  до  запису  або  скасовує  записи  Державного
реєстру прав.

     2.13. За  бажанням заявника після внесення змін до запису або
скасування запису Державного  реєстру  прав  державний  реєстратор
формує  витяг  з  Державного  реєстру прав та оформляє його у двох
примірниках, один з яких долучає до реєстраційної справи.

     2.14. Орган державної реєстрації прав не  пізніше  наступного
робочого  дня  з  моменту прийняття державним реєстратором рішення
про внесення змін  до  запису  або  скасування  запису  Державного
реєстру  прав  видає  або  надсилає рекомендованим листом з описом
вкладення  заявникові  відповідне  рішення,  витяг  з   Державного
реєстру прав (у разі його формування) та документи,  що подавалися
заявником для  внесення  змін  до  запису  або  скасування  запису
Державного реєсту прав, одним із способів, зазначених у заяві.
     У разі коли заявник особисто отримує зазначені документи, він
пред'являє органові державної реєстрації прав документи, визначені
в пункті 2.3 цього розділу.  Після  отримання  документів  заявник
повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви з
відміткою про отримання відповідних документів,  яка  підписується
ним із зазначенням дати та часу їх отримання.
     Орган державної реєстрації прав не повертає  заяву,  документ
про  внесення  плати за внесення змін до запису Державного реєстру
прав та документ,  що підтверджує внесення плати за надання витягу
з Державного реєстру прав.

     2.15. Державний  реєстратор  приймає  рішення  про  відмову у
внесенні  змін  до  запису,  про  відмову  у   скасуванні   запису
Державного реєстру прав виключно за наявності таких підстав:
     2.15.1 у разі внесення  змін  до  запису  Державного  реєстру
прав:
     державним реєстратором органу державної реєстрації  прав,  до
якого  звернувся заявник,  не проводилась державна реєстрація прав
на відповідний об'єкт нерухомого майна;
     подані документи   не   відповідають   вимогам,  встановленим
законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами;
     відповідні зміни   до  запису  Державного  реєстру  прав  уже
внесені;
     із заявою звернулась неналежна особа;
     відсутній запис, щодо якого подано заяву;
     документи подані не в повному обсязі;
     2.15.2 у разі скасування запису Державного реєстру прав:
     державним реєстратором  органу державної реєстрації прав,  до
якого звернувся заявник,  не проводилась державна реєстрація  прав
на відповідний об'єкт нерухомого майна;
     подане рішення  суду  про   скасування   рішення   державного
реєстратора  не  набрало  законної  сили  або не завірене належним
чином відповідно до законодавства;
     запис Державного  реєстру  прав  з  відповідним реєстраційним
номером уже скасовано.

     2.16. Орган державної реєстрації прав не  пізніше  наступного
робочого  дня  з  моменту прийняття державним реєстратором рішення
про відмову у  внесенні  змін  до  запису  або  скасуванні  запису
Державного реєстру прав видає або надсилає рекомендованим листом з
описом вкладення заявникові таке рішення разом з  документами,  що
подавалися  заявником  для  внесення змін до запису або скасування
запису Державного реєстру прав.
     У разі коли заявник особисто отримує зазначені документи, він
пред'являє органові державної реєстрації прав документи, зазначені
в  пункті  2.3  цього розділу.  Після отримання документів заявник
повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви з
відміткою  про отримання відповідних документів,  яка підписується
ним із зазначенням дати та часу їх отримання.
     Орган державної  реєстрації прав не повертає заяву,  документ
про внесення плати за внесення змін до  Державного  реєстру  прав,
документ,  що  підтверджує  внесення  плати  за  надання  витягу з
Державного реєстру прав.

     2.17. Державний  реєстратор  долучає  до  реєстраційної   або
облікової справи заяву,  копії поданих заявником для внесення змін
до  запису  або  скасування   запису   Державного   реєстру   прав
документів, документ про внесення плати за внесення змін до запису
Державного реєстру прав,  документ,  що підтверджує внесення плати
за  надання  витягу  з  Державного  реєстру  прав,  а  також  інші
документи,  що видані, оформлені або отримані ним під час внесення
змін до запису або скасування запису Державного реєстру прав.

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади                                      О.В.Зеркаль

19-12-2011

Обсудить с читателями 


Читайте также:

Другие рубрики сайта:

    - Архитектурная мозаика
    - Книжная полка
    - Стоит задуматься
    - Страницы истории
    - Удивительное рядом
    - Улыбнемся 

 
 
 
 
 
Охтень Татьяна Леонидовна

 Частный нотариус
 Свидетельство № 5332

 01034, г.Киев, ул. О.Гончара, 40

Время работы:
  Пн.- Пт. с 10-00 до 17-00;
  Сб.,Вс.- по договоренности.

  Тел.:
     044 235-20-35
     050 331-66-81
     093 288-02-07

  E-mail:tatokhten@rambler.ru
 
 
Оценка недвижимости
 
  Гоцманюк Александр
  Александрович
 
  Свидетельство
  МФ №6587 от 13.12.2008 г.

  Тел.:
     044 278-10-18
     093 538-28-58

 

Незамужние и бездетные женщины - самая счастливая категория населения. Незамужние и бездетные женщины оказались самой счастливой категорией населения. Согласно исследованию, семейная жизнь идет на пользу только мужчинам. Профессор поведенческой психологии в Лондонской школе...  подробнее 27.05.2019 13:34
 
Киевлянка приютила в своей квартире почти сотню котов У каждого пушистого гостя в квартире женщины - печальная история. Киевлянка Татьяна Литвиненко превратила свою квартиру в приют для четвероногих: у нее дома живут 90 котов и семь собак. Большинство животных -...  подробнее 14.05.2019 11:06
 
США провозгласили себя хозяевами Луны Возможное международное сотрудничество по исследованию Луны возможно лишь под руководством США, передает Fox News заявление главы NASA Джима Брайденстайна. "Есть только одна страна, способная создать коалицию для обеспечения возвращения...  подробнее 11.04.2019 10:44
 
(C) Мастер недвижимости «Янус», 2010