Курс доллара
Средний
НБУ
Приват
Проминвест
Аваль
Ощадбанк
Конвертер

документ

Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні

                                      У К А З
                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

                  Про питання щодо забезпечення
  реалізації прав дітей в Україні


     З метою  створення  належних умов для забезпечення реалізації
прав та законних інтересів дітей,  зокрема дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування, вирішення актуальних завдань
у сфері охорони дитинства  п о ст а н о в л я ю:

     1. Кабінету Міністрів України:

     1) ужити невідкладних  заходів  щодо  активізації  діяльності
центральних  та місцевих органів виконавчої влади,  спрямованої на
поліпшення захисту особистих і майнових прав дітей, їх соціального
захисту,  забезпечення  врахування  в  такій  роботі  рекомендацій
Заключних спостережень Комітету ООН з прав  дитини  за  підсумками
розгляду  третьої  та четвертої зведених періодичних доповідей про
реалізацію Україною  положень  Конвенції  ООН  про  права   дитини
, а також посилення відповідальності за виконання вимог
законодавства у сфері охорони дитинства;

     2) забезпечувати:

     разом із  Радою   міністрів   Автономної   Республіки   Крим,
обласними,   Київською  та  Севастопольською  міськими  державними
адміністраціями своєчасну і у  повному  обсязі  виплату  державної
соціальної   допомоги   на   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених
батьківського       піклування,       грошового       забезпечення
батькам-вихователям і  прийомним  батькам  за  надання  соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та  прийомних  сім'ях  за
принципом "гроші ходять за дитиною";

     фінансування у  2012 році заходів,  спрямованих на реалізацію
завдань, визначених Законом України "Про Загальнодержавну програму
"Національний  план  дій  щодо  реалізації Конвенції ООН про права
дитини" на період до 2016 року";

     безумовне виконання   вимог   законодавства   щодо    штатної
чисельності  працівників  служб  у  справах  дітей  та недопущення
ліквідації таких служб;

     3) передбачати під час доопрацювання проекту  Закону  України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік" та розроблення проектів
законів про Державний бюджет України на наступні  роки  кошти  для
проведення  незалежної  експертизи  (випробувань) якості продукції
для  дітей,  насамперед   дитячого   харчування,   у   відповідних
лабораторіях   та   інших   установах,   акредитованих  згідно  із
законодавством на право проведення таких робіт;

     4) запровадити  у  двомісячний   строк   оцінку   результатів
діяльності  Ради  міністрів Автономної Республіки Крим,  обласних,
Київської та Севастопольської міських державних  адміністрацій  за
напрямом "Захист прав дитини";

     5) до 1 травня 2012 року:

     підготувати з урахуванням досвіду закладів для дітей-сиріт та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  нового   типу   у
Київській,  Кіровоградській,  Черкаській, Чернівецькій областях та
внести зміни до Положення про заклад  для  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування;

     розробити та  затвердити  механізм взаємодії місцевих органів
виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання
і виховання дітей та соціального супроводу дітей,  які виховуються
у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

     розробити та забезпечити впровадження в установленому порядку
механізму  фінансування  потреб дітей-сиріт та дітей,  позбавлених
батьківського піклування, за принципом "гроші ходять за дитиною";

     забезпечити вирішення в установленому  порядку  питання  щодо
розширення  функцій  центрів  соціально-психологічної реабілітації
дітей.

     2. Міністерству   соціальної   політики    України    сприяти
діяльності   громадських   організацій   у   реалізації   програм,
спрямованих на забезпечення прав дитини,  зокрема права дитини  на
сімейне виховання, та підтримку відповідального батьківства.

     3. Міністерству охорони здоров'я України:

     1) невідкладно   вжити  додаткових  заходів  щодо  підвищення
якості  медичних  послуг  для  дітей,   забезпечення   лікарськими
засобами дітей пільгових категорій;

     2) розробити та затвердити у тримісячний строк порядок видачі
висновку медико-соціальної  експертної  комісії  про  наявність  у
батька,  матері дитини тривалої хвороби, яка перешкоджає виконанню
батьківських обов'язків;

     3) опрацювати   у   шестимісячний    строк    питання    щодо
вдосконалення   порядку   надання  психіатричної  допомоги  дітям,
зокрема  відокремлення  стаціонарної  психіатричної  допомоги  для
дітей від психіатричної допомоги для дорослих,  та за результатами
опрацювання внести в установленому порядку відповідні пропозиції.

     4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України:

     1) переглянути Положення про  центральну  та  республіканську
(Автономної Республіки Крим), обласні, Київську та Севастопольську
міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації
щодо  посилення гарантій реалізації права дитини на
сімейне  виховання  при  вирішенні  питань  направлення  дітей  до
відповідних  навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного
віку, лікувально-профілактичних, реабілітаційних закладів;

     2) ужити у тримісячний строк заходів до приведення  офіційних
назв закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського
піклування,  у відповідність  із  вимогами  закону  щодо  заборони
зазначення  в офіційних назвах таких закладів категорій осіб,  які
утримуються і виховуються в цих закладах.

     5. Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

     1) забезпечувати   неухильне  виконання  вимог  законодавства
щодо:

     соціального захисту дітей,  насамперед дітей-сиріт та  дітей,
позбавлених    батьківського   піклування,   зокрема   своєчасного
виявлення  таких  дітей,  надання  їм  статусу  дитини-сироти  або
дитини,  позбавленої , батьківського піклування, вирішення питання
щодо забезпечення захисту  особистих,  майнових  і  житлових  прав
таких дітей;

     додержання місцевими    органами    виконавчої   влади   прав
багатодітних сімей,  зокрема належного забезпечення їх соціального
захисту  та реалізації передбачених законодавством пільг для таких
сімей;

     пріоритетності права дитини на  сімейне  виховання,  розвитку
сімейних   форм   виховання   дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування  (усиновлення,  опіка   та   піклування,
прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу);

     нагляду за умовами проживання усиновлених дітей;

     2) ужити додаткових заходів щодо:

     удосконалення роботи   з   підготовки  потенційних  опікунів,
піклувальників,   прийомних   батьків,   батьків-вихователів    та
відповідних соціальних працівників;

     підвищення ефективності   соціальної  роботи  з  сім'ями  або
особами,  які опинилися у складних  життєвих  обставинах,  зокрема
поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування;

     забезпечення спільного проживання і виховання братів і сестер
при  влаштуванні  дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського
піклування,  на виховання в сім'ї та заклади  для  дітей-сиріт  та
дітей, позбавлених батьківського піклування;

     посилення кадрового  забезпечення  служб  у  справах дітей та
створення умов для їх ефективної роботи;

     забезпечення житлом багатодітних сімей;

     3) активізувати роботу з упровадження  інклюзивного  навчання
дітей   з   особливими   освітніми   потребами   у  дошкільних  та
загальноосвітніх навчальних закладах;

     4) затвердити у шестимісячний строк регіональні  програми  на
2013-2015   роки   із   забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

     5) сприяти діяльності громадських  організацій  у  здійсненні
ними незалежного громадського контролю за додержанням прав дітей у
навчальних закладах,  спеціальних установах для дітей  і  закладах
соціального захисту, в яких перебувають діти.

     6. Державному комітету телебачення і радіомовлення України:

     1) забезпечити    створення    та    розповсюдження    теле-,
радіопрограм,  спрямованих  на  популяризацію  здорового   способу
життя,  запобігання  жорстокості  та насильству в сім'ї,  дитячому
середовищі,  сексуальній експлуатації дітей, а також на формування
навичок  безпечного  користування  комп'ютерними  технологіями  та
мережею Інтернет;

     2) забезпечити разом  із  Міністерством  соціальної  політики
України  широке  висвітлення  в  засобах масової інформації питань
соціального та правового захисту дітей,  пропагування  позитивного
досвіду   щодо  сімейних  форм  виховання  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  проведення  інформаційної
кампанії   про   дітей-сиріт,   дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  які  можуть  бути  усиновлені,  влаштовані  в   сім'ї
громадян України;

     3) ужити    разом    із    Міністерством   юстиції   України,
Міністерством внутрішніх справ України заходів щодо  запровадження
циклу телерадіопрограм із роз'яснення завдань кримінальної юстиції
стосовно  неповнолітніх,  інформування  про  права  дітей  та   їх
законних  представників  під  час здійснення дізнання,  досудового
слідства,  правосуддя,  а також перебування в установах  виконання
покарань.


Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 16 грудня 2011 року
          N 1163/2011

22-12-2011

Обсудить с читателями 


Читайте также:

Другие рубрики сайта:

    - Архитектурная мозаика
    - Книжная полка
    - Стоит задуматься
    - Страницы истории
    - Удивительное рядом
    - Улыбнемся 

 
 
 
 
 
Охтень Татьяна Леонидовна

 Частный нотариус
 Свидетельство № 5332

 01034, г.Киев, ул. О.Гончара, 40

Время работы:
  Пн.- Пт. с 10-00 до 17-00;
  Сб.,Вс.- по договоренности.

  Тел.:
     044 235-20-35
     050 331-66-81
     093 288-02-07

  E-mail:tatokhten@rambler.ru
 
 
Оценка недвижимости
 
  Гоцманюк Александр
  Александрович
 
  Свидетельство
  МФ №6587 от 13.12.2008 г.

  Тел.:
     044 278-10-18
     093 538-28-58

 

В сентябре начинаются продажи квартир 2-й очереди мини-города Svitlo Park На середину сентября запланирован старт продаж 2-й очереди мини-города Svitlo Park. Об этом сообщил Александр Панфилов, директор по продажам мини-города. Вторая очередь включает в себя 3 дома (№4, 5, 6)...  подробнее 10.09.2019 15:24
 
На відміну від Києва, вартість житла в передмісті лишається стабільною За підсумками серпня, на відміну від суттєвого зниження вартості житла в новобудовах Києва, в передмісті столиці ціна на первинному ринку лишається стабільною. Про це нам повідомила головна експертка...  подробнее 10.09.2019 15:19
 
С начала года рост стоимости строительных материалов составил в среднем 5-6% Об этом нам сообщил управляющий партнер компании АVM Development Group Владислав Кононов. По его данным, за указанный период стоимость арматуры снизилась на 10% до 14900 грн/т. Бетон марки "П4В20"...  подробнее 05.09.2019 10:05
 
(C) Мастер недвижимости «Янус», 2010