Курс доллара
Средний
НБУ
Приват
Проминвест
Аваль
Ощадбанк
Конвертер

документ

 Про затвердження форм рішень державного реєстратора прав на нерухоме майно та вимог до їх оформлення

         МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       26.12.2011  N 3601/5

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      27 грудня 2011 р.
                                      за N 1538/20276


                   Про затвердження форм рішень
             державного реєстратора прав на нерухоме
                 майно та вимог до їх оформлення


     Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно  та  їх  обтяжень"  ,  Порядку
державної  реєстрації  прав  на  нерухоме  майно та їх обтяжень та
Порядку надання витягів  з  Державного  реєстру  речових  прав  на
нерухоме майно, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 22.06.2011 N 703 ,  Порядку  ведення  Державного
реєстру  речових прав на нерухоме майно,  затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1141,
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  форми  рішень  державного  реєстратора прав на
нерухоме майно та вимоги до їх оформлення (додатки 1-24).

     2. Департаменту взаємодії з  органами  влади  (Зеркаль  О.В.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно
до Указу Президента України від 03.10.92 N 493    "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади".

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  директора
Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

     4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Міністр                                              О.Лавринович


                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства
                                      юстиції України
                                      26.12.2011  N 3601/5


                             РІШЕННЯ
                        про розгляд заяви


     N ________________________(1)

     "___" ____________ 20__ року(2)

     Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______________
_________________________________________________________________,
  (П.І.Б. державного реєстратора, найменування органу державної
                       реєстрації прав)(3)

встановив, що заяву про _____________________________(4), прийняту
________________(5) за реєстраційним номером _____________(6), яку
подав ___________________________________________________________,
                          (П.І.Б. заявника)(7)

що діє на підставі ______________________________________________,
                       (документ, що підтверджує повноваження
                              уповноваженої особи)(8)

податковий номер/серія, номер паспорта _______________________(9),
для проведення державної реєстрації ______________________________
                                       (права власності/іншого
                                    речового права/обтяження)(10)

на _______________________________________________ з реєстраційним
          (об'єкт нерухомого майна)(11)

номером ___________________(12), що розташований _________________
_________________________________________________________________,
             (адреса (місцезнаходження) об'єкта)(13)

кадастровий номер земельної ділянки _____________________(14) /для
внесення  змін  до  запису  (записів)/скасування  запису (записів)
про __________________(15) за номером (номерами) _____________(16)
розділу  Державного  реєстру  речових  прав   на  нерухоме  майно,
відкритого   на    об'єкт   нерухомого    майна   з  реєстраційним
номером __________________(12а) /спеціального  розділу  Державного
реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно подано після прийняття
заяви про ____________________(4), прийнятої _______________(5) за
реєстраційним номером _________________(6), яку подав ____________
_______________________________________________________, що діє на
               (П.І.Б. заявника)(7)

підставі ________________________________________________________,
            (документ, що підтверджує повноваження уповноваженої
                                 особи)(8)

податковий номер/серія, номер паспорта _______________________(9),
для проведення державної реєстрації ______________________________
__________________________________________________________________
      (права власності/іншого речового права/обтяження)(10)

на _______________________________________________ з реєстраційним
            (об'єкт нерухомого майна)(11)

номером _________________(12), що розташований ___________________
_________________________________________________________________,
             (адреса (місцезнаходження) об'єкта)(13)

кадастровий номер земельної ділянки _____________________(14) /для
внесення  змін  до  запису  (записів)/скасування  запису (записів)
про ____________(15) за номером (номерами) ___________________(16)
розділу  Державного  реєстру   речових   прав  на  нерухоме майно,
відкритого   на   об'єкт   нерухомого   майна    з   реєстраційним
номером ____________________(12а) /спеціального розділу Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно.
     Керуючись пунктом  11  Порядку  державної  реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень,  затвердженого постановою  Кабінету
Міністрів  України  від  22.06.2011 N 703,  пунктом 2.8 розділу II
Порядку прийняття і розгляду заяв про внесення змін до  запису  та
заяв  про  скасування  запису  Державного  реєстру речових прав на
нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України
від _________ 2011 N _____, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України __________ 2011 за N ______, В И Р І Ш И В:

     Розгляд заяви про _______________________________________(4),
прийнятої _____________(5) за реєстраційним номером __________(6),
яку подав _______________________________________________________,
                            (П.І.Б. заявника)(7)

що діє на підставі ______________________________________________,
                       (документ, що підтверджує повноваження
                                уповноваженої особи)(8)

податковий номер/серія, номер паспорта _______________________(9),
розпочати після прийняття рішення щодо заяви про _____________(4),
прийнятої ____________5 за реєстраційним номером _____________(6),
яку подав _______________________________________________________,
                            (П.І.Б. заявника)(7)

що діє на підставі ______________________________________________,
                       (документ, що підтверджує повноваження
                                уповноваженої особи)(8)

податковий номер/серія, номер паспорта _______________________(9).

     Рішення про  розгляд  заяви може бути оскаржено відповідно до
законодавства.

Державний реєстратор прав
на нерухоме майно          ________________ (___________________)
                               (підпис)             (П.І.Б.)

     Рішення про  розгляд  заяви  (далі  -   рішення)   формується
державною  мовою,  підписується  державним  реєстратором  прав  на
нерухоме  майно  (далі  -  державний  реєстратор)  із  зазначенням
прізвища  та  ініціалів  і  засвідчується  в установленому порядку
печаткою.

     Рішення формується відповідно до встановленої форми.

_______________
     (1) Індексний номер рішення,  який  складається  з  цифр,  що
утворюють  числа  натурального  ряду,  формується  та присвоюється
автоматично  за  допомогою  програмного  забезпечення   Державного
реєстру  речових  прав  на нерухоме майно (далі - Державний реєстр
прав).
     (2) Дата  формування  рішення,  яка  зазначається  в порядку:
число,  місяць,  рік  та  фіксується  автоматично   за   допомогою
Державного реєстру прав.

     (3) У  називному  відмінку  прізвище,  ім'я  та  по  батькові
державного реєстратора,  який формує рішення,  найменування органу
державної  реєстрації,  державним  реєстратором  якого  формується
рішення.

     (4) Назва поданої заяви, а саме заяви про державну реєстрацію
прав та їх обтяжень,  заяви про внесення змін до запису Державного
реєстру прав, заяви про скасування запису Державного реєстру прав.

     (5) Дата  і  час реєстрації заяви у базі даних про реєстрацію
заяв і запитів.

     (6) Реєстраційний  номер  заяви  у  базі даних про реєстрацію
заяв і запитів.

     (7) У називному відмінку прізвище,  ім'я та (за наявності) по
батькові заявника.

     Якщо заявником є посадова особа органу влади,  зазначаються в
називному відмінку повна назва посади,  найменування органу влади,
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.
     (8) Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
(відомості   відображаються   у   випадку,   коли   заяву   подано
уповноваженою особою заінтересованої особи).

     (9) Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової
картки платника податку  (ідентифікаційний  номер)  або  номер  та
серія  паспорта  громадянина  України  (для громадян України,  які
через  свої  релігійні  або  інші  переконання  відмовляються  від
прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податку
(ідентифікаційного номера),  офіційно повідомили про це відповідні
органи  державної  влади  та мають відмітку в паспорті громадянина
України) (відомості не відображаються,  якщо  заяву  про  державну
реєстрацію  прав  та  їх  обтяжень  подано посадовою особою органу
влади).

     (10) Відомості  про  право  власності,  інше  речове право чи
обтяження.  У  разі  зазначення  відомостей  про  право  власності
вказати  форму  власності.  Якщо  зазначаються відомості про право
спільної власності,  вказати її вид та розмір часток (для спільної
часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове
право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

     (11) Об'єкт  нерухомого  майна,  стосовно якого заявник подав
заяву  (відповідно  до  поданих  документів),   зокрема   земельна
ділянка,   підприємство  як  єдиний  майновий  комплекс,  житловий
будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове
або нежитлове приміщення.

     (12) (12а) Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо
якого  заявник  подав  заяву  (відомості відображаються у випадку,
коли щодо відповідного об'єкта нерухомого майна вже була проведена
державна реєстрація прав з присвоєнням реєстраційного номера).

     (13) Повна  адреса  (місцезнаходження)  об'єкта,  щодо  якого
заявник   подав   заяву,   відповідно  до  вимог  Порядку  ведення
Державного реєстру речових прав на нерухоме  майно,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  26.10.2011  N  1141
(відомості відображаються у випадку,  коли заявлене речове  право,
обтяження   такого   права  на  об'єкт  нерухомого  майна,  об'єкт
незавершеного  будівництва,  підприємство   як   єдиний   майновий
комплекс).

     (14) Кадастровий номер  земельної  ділянки  -  індивідуальний
цифровий   код   (номер)   земельної   ділянки,   що  присвоюється
територіальними органами Державного агентства  земельних  ресурсів
під    час   проведення   її   державної   реєстрації   (відомості
відображаються у випадку,  коли заявлено речове  право,  обтяження
такого права на земельну ділянку).

     (15) Відомості  про  запис  розділу  (спеціального   розділу)
Державного реєстру прав, щодо якого подано заяву про внесення змін
до запису Державного  реєстру  прав/скасування  запису  Державного
реєстру прав, а саме запис про нерухоме майно, про право власності
та суб'єкта (суб'єктів) цього права,  про  інші  речові  права  та
суб'єкта  (суб'єктів)  цих  прав,  про  обтяження прав на нерухоме
майно та суб'єкта  (суб'єктів)  цих  прав,  про  взяття  на  облік
безхазяйного нерухомого майна; про внесення змін до запису.

     (16) Відомості про номер запису,  щодо якого подано заяву про
внесення  змін до запису Державного реєстру прав/скасування запису
Державного реєстру прав (відомості відображаються у випадку,  коли
заяву   про   внесення   змін   до   запису   Державного   реєстру
прав/скасування запису Державного реєстру прав подано щодо  запису
про право власності та суб'єкта (суб'єктів) цього права,  про інші
речові права та суб'єкта (суб'єктів) цих прав,  про обтяження прав
на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав;  про взяття на
облік безхазяйного нерухомого майна).

     Відомості, зазначені   у  виносках  10-14,  відображаються  у
випадку,  коли зазначається заява про державну реєстрацію прав  та
їх обтяжень.
     Відомості, зазначені у виносках 15, 16 та 12а, відображаються
у  випадку,  коли  розглядається заява про внесення змін до запису
Державного реєстру прав або заява про скасування запису Державного
реєстру прав.


                                      Додаток 2
                                      до наказу Міністерства
                                      юстиції України
                                      26.12.2011  N 3601/5


                             РІШЕННЯ
            про зупинення розгляду заяви про державну
                  реєстрацію прав та їх обтяжень


     N ________________________(1)

     "___" ____________ 20__ року(2)

     Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______________
_________________________________________________________________,
  (П.І.Б. державного реєстратора, найменування органу державної
                       реєстрації прав)(3)

під час  розгляду  заяви  про  державну  реєстрацію  прав  та   їх
обтяжень, прийнятої __________________________(4) за реєстраційним
номером ____________________(5), яку подав _______________________
_________________________________________________________________,
                       (П.І.Б. заявника)(6)

що діє на підставі ______________________________________________,
                       (документ, що підтверджує повноваження
                              уповноваженої особи)(7)

податковий номер/серія, номер паспорта _______________________(8),
для проведення державної реєстрації ______________________________
__________________________________________________________________
       (права власності/іншого речового права/обтяження)(9)

на _______________________________________________ з реєстраційним
            (об'єкт нерухомого майна)(10)

номером ______________________(11), що розташований ______________
_________________________________________________________________,
             (адреса (місцезнаходження) об'єкта)(12)

кадастровий номер земельної ділянки _________________________(13),
встановив відсутність у повному обсязі документів,  необхідних для
проведення  державної  реєстрації прав та їх обтяжень,  визначених
Порядком  державної  реєстрації  прав  на  нерухоме  майно  та  їх
обтяжень,  затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від
22.06.2011 N 703.
     Ураховуючи викладене,   керуючись   пунктом   13  зазначеного
Порядку, В И Р І Ш И В:

     Зупинити розгляд заяви про державну  реєстрацію  прав  та  їх
обтяжень, прийнятої __________________________(4) за реєстраційним
номером ________________(5), яку подав __________________________,
                                          (П.І.Б. заявника)(6)

що діє на підставі ______________________________________________,
                       (документ, що підтверджує повноваження
                              уповноваженої особи)(7)

податковий номер/серія, номер паспорта _______________________(8),
для проведення державної реєстрації ______________________________
__________________________________________________________________
       (права власності/іншого речового права/обтяження)(9)

на _______________________________________________ з реєстраційним
            (об'єкт нерухомого майна)(10)

номером _____________________(11), що розташований _______________
_________________________________________________________________,
             (адреса (місцезнаходження) об'єкта)(12)

кадастровий номер земельної ділянки _________________________(13),
у зв'язку з: ____________________________________________________.
                 (підстави для зупинення розгляду заяви)(14)

     Рішення про зупинення розгляду заяви про державну  реєстрацію
прав   та   їх   обтяжень   може   бути  оскаржено  відповідно  до
законодавства.

     У разі  подання  у   встановленому   законодавством   порядку
необхідних  документів  розгляд заяви про державну реєстрацію прав
та їх обтяжень буде відновлено.

Державний реєстратор прав
на нерухоме майно          ________________ (___________________)
                                (підпис)           (П.І.Б.)

     Рішення про зупинення розгляду заяви про державну  реєстрацію
прав  та  їх обтяжень (далі - рішення) формується державною мовою,
підписується державним реєстратором прав на нерухоме майно (далі -
державний  реєстратор)  із  зазначенням  прізвища  та  ініціалів і
засвідчується в установленому порядку печаткою.

     Рішення формується відповідно до встановленої форми.

_______________
     (1) Індексний номер рішення,  який  складається  з  цифр,  що
утворюють  числа  натурального  ряду,  формується  та присвоюється
автоматично  за  допомогою  програмного  забезпечення   Державного
реєстру  речових  прав  на нерухоме майно (далі - Державний реєстр
прав).
     (2) Дата  формування  рішення,  яка  зазначається  в порядку:
число,  місяць,  рік  та  фіксується  автоматично   за   допомогою
Державного реєстру прав.

     (3) У  називному  відмінку  прізвище,  ім'я  та  по  батькові
державного  реєстратора,  який  формує  рішення,  та  найменування
органу  державної   реєстрації,   державним   реєстратором   якого
формується рішення.

     (4) Дата і час реєстрації заяви про державну реєстрацію  прав
та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

     (5) Реєстраційний номер заяви про державну реєстрацію прав та
їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

     (6) У називному відмінку прізвище,  ім'я та (за наявності) по
батькові заявника.

     Якщо заявником є посадова особа органу влади,  зазначаються в
називному відмінку повна назва посади,  найменування органу влади,
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.
     (7) Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
(відомості відображаються  у  випадку,  коли  заяву  про  державну
реєстрацію   прав  та  їх  обтяжень  подано  уповноваженою  особою
заінтересованої особи).

     (8) Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової
картки платника податку  (ідентифікаційний  номер)  або  номер  та
серія  паспорта  громадянина  України  (для громадян України,  які
через  свої  релігійні  або  інші  переконання  відмовляються  від
прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податку
(ідентифікаційного номера),  офіційно повідомили про це відповідні
органи  державної  влади  та мають відмітку в паспорті громадянина
України) (відомості не відображаються у випадку,  коли  заяву  про
державну  реєстрацію  прав  та їх обтяжень подано посадовою особою
органу влади).

     (9) Відомості  про  право  власності,  інше  речове  право чи
обтяження.  У  разі  зазначення  відомостей  про  право  власності
вказати  форму  власності.  Якщо  зазначаються відомості про право
спільної власності,  вказати її вид та розмір часток (для спільної
часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове
право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

     (10) Об'єкт  нерухомого  майна,  стосовно якого заявник подав
заяву про державну реєстрацію прав та їх  обтяжень  відповідно  до
документів, поданих для проведення державної реєстрації прав та їх
обтяжень,  зокрема  земельна  ділянка,  підприємство   як   єдиний
майновий  комплекс,  житловий  будинок,  будівля,  споруда  або їх
окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

     (11) Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого
заявник подав заяву про державну реєстрацію прав  та  їх  обтяжень
(відомості   відображаються  у  випадку,  коли  щодо  відповідного
об'єкта нерухомого майна вже була  проведена  державна  реєстрація
прав з присвоєнням реєстраційного номера).

     (12) Повна  адреса  (місцезнаходження)  об'єкта,  щодо  якого
заявник  подав  заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень,
відповідно до вимог Порядку  ведення  Державного  реєстру  речових
прав   на   нерухоме   майно,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 26.10.2011 N 1141 (відомості  відображаються
у випадку,  коли заявлене речове право,  обтяження такого права на
об'єкт  нерухомого  майна,   об'єкт   незавершеного   будівництва,
підприємство як єдиний майновий комплекс).

     (13) Кадастровий номер  земельної  ділянки  -  індивідуальний
цифровий   код   (номер)   земельної   ділянки,   що  присвоюється
територіальними органами Державного агентства  земельних  ресурсів
під    час   проведення   її   державної   реєстрації   (відомості
відображаються у випадку,  коли заявлене речове  право,  обтяження
такого права на земельну ділянку).

     (14) Підстави  для  зупинення  розгляду  заяви  про  державну
реєстрацію  прав  та  їх  обтяжень  відповідно до положень Порядку
державної реєстрації  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011
N 703.


                                      Додаток 3
                                      до наказу Міністерства
                                      юстиції України
                                      26.12.2011  N 3601/5


                             РІШЕННЯ
                  про відновлення розгляду заяви
           про державну реєстрацію прав та їх обтяжень


     N ________________________(1)

     "___" ____________ 20__ року(2)

     Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______________
_________________________________________________________________,
  (П.І.Б. державного реєстратора, найменування органу державної
                       реєстрації прав)(3)

під час  розгляду  заяви  про  державну  реєстрацію  прав  та   їх
обтяжень, прийнятої __________________________(4) за реєстраційним
номером ____________________(5), яку подав _______________________
_________________________________________________________________,
                       (П.І.Б. заявника)(6)

що діє на підставі ______________________________________________,
                       (документ, що підтверджує повноваження
                              уповноваженої особи)(7)

податковий номер/серія, номер паспорта _______________________(8),
для проведення державної реєстрації ______________________________
__________________________________________________________________
       (права власності/іншого речового права/обтяження)(9)

на _______________________________________________ з реєстраційним
            (об'єкт нерухомого майна)(10)

номером ______________________(11), що розташований ______________
_________________________________________________________________,
             (адреса (місцезнаходження) об'єкта)(12)

кадастровий номер земельної ділянки _________________________(13),
прийняв рішення про зупинення розгляду вказаної заяви про державну
реєстрацію прав та їх обтяжень у зв'язку з відсутністю  в  повному
обсязі документів,  необхідних для проведення державної реєстрації
прав та їх обтяжень, визначених Порядком державної реєстрації прав
на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 22.06.2011 N 703.
     Заявником у   строк,   встановлений  законодавством,  усунено
обставини, що були підставою для прийняття відповідного рішення, а
саме подано: ________________________________________________(14).
     Ураховуючи викладене,  керуючись   пунктом   13   зазначеного
Порядку, В И Р І Ш И В:

     Відновити розгляд  заяви  про  державну реєстрацію прав та їх
обтяжень, прийнятої __________________________(4) за реєстраційним
номером _________________(5), яку подав _________________________,
                                           (П.І.Б. заявника)(6)

що діє на підставі ______________________________________________,
                       (документ, що підтверджує повноваження
                               уповноваженої особи)(7)

податковий номер/серія, номер паспорта _______________________(8),
для проведення державної реєстрації ______________________________
__________________________________________________________________
       (права власності/іншого речового права/обтяження)(9)

на _______________________________________________ з реєстраційним
           (об'єкт нерухомого майна)(10)

номером __________________(11), що розташований __________________
_________________________________________________________________,
             (адреса (місцезнаходження) об'єкта)(12)

кадастровий номер земельної ділянки _________________________(13).

     Рішення про   відновлення   розгляду   заяви   про   державну
реєстрацію прав та їх обтяжень може бути оскаржено  відповідно  до
законодавства.

Державний реєстратор прав
на нерухоме майно          ________________ (___________________)
                                (підпис)            (П.І.Б.)

     Рішення про   відновлення   розгляду   заяви   про   державну
реєстрацію  прав  та  їх  обтяжень  (далі  -  рішення)  формується
державною  мовою,  підписується  державним  реєстратором  прав  на
нерухоме  майно  (далі  -  державний  реєстратор)  із  зазначенням
прізвища  та  ініціалів  і  засвідчується  в установленому порядку
печаткою.

     Рішення формується відповідно до встановленої форми.

_______________
     (1) Індексний номер рішення,  який  складається  з  цифр,  що
утворюють  числа  натурального  ряду,  формується  та присвоюється
автоматично  за  допомогою  програмного  забезпечення   Державного
реєстру  речових  прав  на нерухоме майно (далі - Державний реєстр
прав).
     (2) Дата  формування  рішення,  яка  зазначається  в порядку:
число,  місяць,  рік  та  фіксується  автоматично   за   допомогою
Державного реєстру прав.

     (3) У  називному  відмінку  прізвище,  ім'я  та  по  батькові
державного  реєстратора,  який  формує  рішення,  та  найменування
органу  державної   реєстрації,   державним   реєстратором   якого
формується рішення.

     (4) Дата і час реєстрації заяви про державну реєстрацію  прав
та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

     (5) Реєстраційний номер заяви про державну реєстрацію прав та
їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

     (6) У називному відмінку прізвище,  ім'я та (за наявності) по
батькові заявника.

     Якщо заявником є посадова особа органу влади,  зазначаються в
називному відмінку повна назва посади,  найменування органу влади,
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.
     (7) Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
(відомості відображаються  у  випадку,  коли  заяву  про  державну
реєстрацію   прав  та  їх  обтяжень  подано  уповноваженою  особою
заінтересованої особи).

     (8) Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової
картки платника податку  (ідентифікаційний  номер)  або  номер  та
серія  паспорта  громадянина  України  (для громадян України,  які
через  свої  релігійні  або  інші  переконання  відмовляються  від
прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податку
(ідентифікаційного номера),  офіційно повідомили про це відповідні
органи  державної  влади  та мають відмітку в паспорті громадянина
України) (відомості не відображаються,  якщо  заяву  про  державну
реєстрацію  прав  та  їх  обтяжень  подано посадовою особою органу
влади).

     (9) Відомості  про  право  власності,  інше  речове  право чи
обтяження.  У  разі  зазначення  відомостей  про  право  власності
вказати  форму  власності.  Якщо  зазначаються відомості про право
спільної власності,  вказати її вид та розмір часток (для спільної
часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове
право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

     (10) Об'єкт  нерухомого  майна,  стосовно якого заявник подав
заяву про державну реєстрацію прав та їх  обтяжень  відповідно  до
документів, поданих для проведення державної реєстрації прав та їх
обтяжень,  зокрема  земельна  ділянка,  підприємство   як   єдиний
майновий  комплекс,  житловий  будинок,  будівля,  споруда  або їх
окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

     (11) Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого
заявник подав заяву про державну реєстрацію прав  та  їх  обтяжень
(відомості   відображаються  у  випадку,  коли  щодо  відповідного
об'єкта нерухомого майна вже була  проведена  державна  реєстрація
прав з присвоєнням реєстраційного номера).

     (12) Повна  адреса  (місцезнаходження)   об'єкта   нерухомого
майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав
та їх обтяжень,  відповідно до вимог  Порядку  ведення  Державного
реєстру  речових прав на нерухоме майно,  затвердженого постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  26.10.2011  N  1141  (відомості
відображаються  у випадку,  коли заявлене речове право,  обтяження
такого права на  об'єкт  нерухомого  майна,  об'єкт  незавершеного
будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс).

     (13) Кадастровий номер  земельної  ділянки  -  індивідуальний
цифровий   код   (номер)   земельної   ділянки,   що  присвоюється
територіальними органами Державного агентства  земельних  ресурсів
під    час   проведення   її   державної   реєстрації   (відомості
відображаються у випадку,  коли заявлене речове  право,  обтяження
такого права на земельну ділянку).

     (14) Перелік додатково  поданих  документів,  необхідних  для
проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень.


                                      Додаток 4
                                      до наказу Міністерства
                                      юстиції України
                                      26.12.2011  N 3601/5


                             РІШЕННЯ
                 про залишення заяви про державну
           реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду
                   у зв'язку з її відкликанням


     N ________________________(1)

     "___" ____________ 20__ року(2)

     Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______________
_________________________________________________________________,
  (П.І.Б. державного реєстратора, найменування органу державної
                       реєстрації прав)(3)

розглянув заяву, прийняту ____________________(4) за реєстраційним
номером ______________5, яку подав ______________________________,
                                        (П.І.Б. заявника)(6)

що діє на підставі ______________________________________________,
                      (документ, що підтверджує повноваження
                              уповноваженої особи)(7)

податковий номер/серія, номер паспорта _______________________(8),
про   відкликання   заяви  про  державну  реєстрацію  прав  та  їх
обтяжень, прийнятої _________________________(4а) за реєстраційним
номером __________________(5а), яку подав _______________________,
                                            (П.І.Б. заявника)(6)

що діє на підставі ______________________________________________,
                      (документ,  що підтверджує повноваження
                               уповноваженої особи)(7)

податковий номер/серія, номер паспорта _______________________(8),
для проведення державної реєстрації ______________________________
__________________________________________________________________
       (права власності/іншого речового права/обтяження)(9)

на _______________________________________________ з реєстраційним
            (об'єкт нерухомого майна)(10)

номером _____________________(11), що розташований _______________
_________________________________________________________________,
             (адреса (місцезнаходження) об'єкта)(12)

кадастровий номер земельної ділянки _________________________(13).
     Керуючись пунктом 15 Порядку  державної  реєстрації  прав  на
нерухоме  майно та їх обтяжень,  затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22.06.2011 N 703, В И Р І Ш И В:

     Залишити заяву про державну реєстрацію прав та  їх  обтяжень,
прийняту ____________________________________(4а) за реєстраційним
номером __________________(5а), яку подав _______________________,
                                            (П.І.Б. заявника)(6)

що діє на підставі ______________________________________________,
                       (документ, що підтверджує повноваження
                              уповноваженої особи)(7)

податковий номер/серія, номер паспорта _______________________(8),
для проведення державної реєстрації ______________________________
__________________________________________________________________
       (права власності/іншого речового права/обтяження)(9)

на _______________________________________________ з реєстраційним
            (об'єкт нерухомого майна)(10)

номером _____________________(11), що розташований _______________
_________________________________________________________________,
             (адреса (місцезнаходження) об'єкта)(12)

кадастровий номер земельної ділянки _________________________(13),
без розгляду у зв'язку з її відкликанням.

     Рішення про  залишення  заяви про державну реєстрацію прав та
їх обтяжень без розгляду у зв'язку з  її  відкликанням  може  бути
оскаржено відповідно до законодавства.

Державний реєстратор прав
на нерухоме майно          ________________ (___________________)
                                 (підпис)          (П.І.Б.)

     Рішення про  залишення  заяви про державну реєстрацію прав та
їх обтяжень без розгляду у  зв'язку  з  її  відкликанням  (далі  -
рішення)   формується   державною  мовою,  підписується  державним
реєстратором прав на нерухоме майно (далі - державний  реєстратор)
із   зазначенням   прізвища   та   ініціалів   і  засвідчується  в
установленому порядку печаткою.

     Рішення формується відповідно до встановленої форми.

_______________
     (1) Індексний номер рішення,  який  складається  з  цифр,  що
утворюють  числа  натурального  ряду,  формується  та присвоюється
автоматично  за  допомогою  програмного  забезпечення   Державного
реєстру  речових  прав  на нерухоме майно (далі - Державний реєстр
прав).
     (2) Дата  формування  рішення,  яка  зазначається  в порядку:
число,  місяць,  рік  та  фіксується  автоматично   за   допомогою
Державного реєстру прав.

     (3) У  називному  відмінку  прізвище,  ім'я  та  по  батькові
державного  реєстратора,  який  формує  рішення,  та  найменування
органу  державної   реєстрації,   державним   реєстратором   якого
формується рішення.

     (4) Дата і час реєстрації заяви  про  відкликання  заяви  про
державну   реєстрацію  прав  та  їх  обтяжень  у  базі  даних  про
реєстрацію заяв і запитів.

     (4а) Дата і час реєстрації заяви про державну реєстрацію прав
та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

     (5) Реєстраційний  номер  заяви  про  відкликання  заяви  про
державну  реєстрацію  прав  та  їх  обтяжень  у  базі  даних   про
реєстрацію заяв і запитів.

     (5а) Реєстраційний номер заяви про державну  реєстрацію  прав
та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

     (6) У називному відмінку прізвище,  ім'я та (за наявності) по
батькові заявника.

     Якщо заявником є посадова особа органу влади,  зазначаються в
називному відмінку повна назва посади,  найменування органу влади,
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.
     (7) Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
(відомості відображаються у випадку,  коли заяву (про  відкликання
заяви)   про  державну  реєстрацію  прав  та  їх  обтяжень  подано
уповноваженою особою заінтересованої особи).

     (8) Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової
картки платника податку  (ідентифікаційний  номер)  або  номер  та
серія  паспорта  громадянина  України  (для громадян України,  які
через  свої  релігійні  або  інші  переконання  відмовляються  від
прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податку
(ідентифікаційного номера),  офіційно повідомили про це відповідні
органи  державної  влади  та мають відмітку в паспорті громадянина
України) (відомості не відображаються у випадку,  коли  заяву  про
державну  реєстрацію  прав  та їх обтяжень подано посадовою особою
органу влади).

     (9) Відомості  про  право  власності,  інше  речове  право чи
обтяження.  У  разі  зазначення  відомостей  про  право  власності
вказати  форму  власності.  Якщо  зазначаються відомості про право
спільної власності,  вказати її вид та розмір часток (для спільної
часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове
право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

     (10) Об'єкт  нерухомого  майна,  стосовно якого заявник подав
заяву про державну реєстрацію прав та їх  обтяжень  відповідно  до
документів, поданих для проведення державної реєстрації прав та їх
обтяжень,  зокрема  земельна  ділянка,  підприємство   як   єдиний
майновий  комплекс,  житловий  будинок,  будівля,  споруда  або їх
окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

     (11) Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого
заявник подав заяву про державну реєстрацію прав  та  їх  обтяжень
(відомості   відображаються  у  випадку,  коли  щодо  відповідного
об'єкта нерухомого майна вже була  проведена  державна  реєстрація
прав з присвоєнням реєстраційного номера).

     (12) Повна  адреса  (місцезнаходження)   об'єкта   нерухомого
майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав
та їх обтяжень,  відповідно до вимог  Порядку  ведення  Державного
реєстру  речових прав на нерухоме майно,  затвердженого постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  26.10.2011  N  1141  (відомості
відображаються  у випадку,  коли заявлене речове право,  обтяження
такого права на  об'єкт  нерухомого  майна,  об'єкт  незавершеного
будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс).

     (13) Кадастровий номер  земельної  ділянки  -  індивідуальний
цифровий   код   (номер)   земельної   ділянки,   що  присвоюється
територіальними органами Державного агентства  земельних  ресурсів
під    час   проведення   її   державної   реєстрації   (відомості
відображаються у випадку,  коли заявлене речове  право,  обтяження
такого права на земельну ділянку).


                                      Додаток 5
                                      до наказу Міністерства
                                      юстиції України
                                      26.12.2011  N 3601/5


                             РІШЕННЯ
                 про відмову у задоволенні заяви
          про відкликання заяви про державну реєстрацію
                       прав та їх обтяжень


     N ________________________(1)

     "___" ____________ 20__ року(2)

     Я, державний реєстратор прав на нерухоме майно ______________
_________________________________________________________________,
  (П.І.Б. державного реєстратора, найменування органу державної
                       реєстрації прав)(3)

розглянув заяву, прийняту ____________________(4) за реєстраційним
номером ______________5, яку подав ______________________________,
                                        (П.І.Б. заявника)(6)

що діє на підставі ______________________________________________,
                      (документ, що підтверджує повноваження
                              уповноваженої особи)(7)

податковий номер/серія, номер паспорта _______________________(8),
про   відкликання   заяви  про  державну  реєстрацію  прав  та  їх
обтяжень, прийнятої _________________________(4а) за реєстраційним
номером __________________(5а), яку подав _______________________,
                                            (П.І.Б. заявника)(6)

що діє на підставі ______________________________________________,
                      (документ,  що підтверджує повноваження
                               уповноваженої особи)(7)

податковий номер/серія, номер паспорта _______________________(8),
для проведення державної реєстрації ______________________________
__________________________________________________________________
       (права власності/іншого речового права/обтяження)(9)

на _______________________________________________ з реєстраційним
            (об'єкт нерухомого майна)(10)

номером _____________________(11), що розташований _______________
_________________________________________________________________,
             (адреса (місцезнаходження) об'єкта)(12)

кадастровий номер земельної ділянки _________________________(13),
та встановив, що ________________________________________________.
                    (підстави для відмови у задоволенні заяви
                            про відкликання заяви)(14)

     Ураховуючи викладене,  керуючись пунктом 15 Порядку державної
реєстрації прав на нерухоме майно та  їх  обтяжень,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  22.06.2011  N  703,
В И Р І Ш И В:

     Відмовити у задоволенні заяви, прийнятої ________________4 за
реєстраційним номером ________5 , яку подав _____________________,
                                             (П.І.Б. заявника)(6)

що діє на підставі ______________________________________________,
                       (документ, що підтверджує повноваження
                               уповноваженої особи)(7)

податковий номер/серія, номер паспорта _______________________(8),
про  відкликання   заяви   про   державну  реєстрацію  прав та  їх
обтяжень, прийнятої _________________________(4а) за реєстраційним
номером ____________________(5а), яку подав _____________________,
                                             (П.І.Б. заявника)(6)

що діє на підставі ______________________________________________,
                       (документ, що підтверджує повноваження
                               уповноваженої особи)(7)

податковий номер/серія, номер паспорта _______________________(8),
для проведення державної реєстрації ______________________________
__________________________________________________________________
       (права власності/іншого речового права/обтяження)(9)

на _______________________________________________ з реєстраційним
            (об'єкт нерухомого майна)(10)

номером _____________________(11), що розташований _______________
_________________________________________________________________,
             (адреса (місцезнаходження) об'єкта)(12)

кадастровий номер земельної ділянки _________________________(13).

     Рішення про відмову у задоволенні заяви про відкликання заяви
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень  може  бути  оскаржено
відповідно до законодавства.

Державний реєстратор прав
на нерухоме майно           ________________ (__________________)
                                 (підпис)           (П.І.Б.)

     Рішення про відмову у задоволенні заяви про відкликання заяви
про державну реєстрацію прав  та  їх  обтяжень  (далі  -  рішення)
формується  державною  мовою,  підписується державним реєстратором
прав  на  нерухоме  майно  (далі  -   державний   реєстратор)   із
зазначенням  прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому
порядку печаткою.

     Рішення формується відповідно до встановленої форми.

_______________
     (1) Індексний номер рішення,  який  складається  з  цифр,  що
утворюють  числа  натурального  ряду,  формується  та присвоюється
автоматично  за  допомогою  програмного  забезпечення   Державного
реєстру  речових  прав  на нерухоме майно (далі - Державний реєстр
прав).
     (2) Дата  формування  рішення,  яка  зазначається  в порядку:
число,  місяць,  рік  та  фіксується  автоматично   за   допомогою
Державного реєстру прав.

     (3) У  називному  відмінку  прізвище,  ім'я  та  по  батькові
державного  реєстратора,  який  формує  рішення,  та  найменування
органу  державної   реєстрації,   державним   реєстратором   якого
формується рішення.

     (4) Дата і час реєстрації заяви  про  відкликання  заяви  про
державну   реєстрацію  прав  та  їх  обтяжень  у  базі  даних  про
реєстрацію заяв і запитів.

     (4а) Дата і час реєстрації заяви про державну реєстрацію прав
та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

     (5) Реєстраційний  номер  заяви  про  відкликання  заяви  про
державну  реєстрацію  прав  та  їх  обтяжень  у  базі  даних   про
реєстрацію заяв і запитів.

     (5а) Реєстраційний номер заяви про державну  реєстрацію  прав
та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

     (6) У називному відмінку прізвище,  ім'я та (за наявності) по
батькові заявника.

     Якщо заявником є посадова особа органу влади,  зазначаються в
називному відмінку повна назва посади,  найменування органу влади,
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи.
     (7) Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
(відомості відображаються у випадку,  коли заяву (про  відкликання
заяви)   про  державну  реєстрацію  прав  та  їх  обтяжень  подано
уповноваженою особою заявника).

     (8) Податковий номер заявника - реєстраційний номер облікової
картки платника податку  (ідентифікаційний  номер)  або  номер  та
серія  паспорта  громадянина  України  (для громадян України,  які
через  свої  релігійні  або  інші  переконання  відмовляються  від
прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податку
(ідентифікаційного номера),  офіційно повідомили про це відповідні
органи  державної  влади  та мають відмітку в паспорті громадянина
України) (відомості не відображаються у випадку,  коли  заяву  про
державну  реєстрацію  прав  та їх обтяжень подано посадовою особою
органу влади).

     (9) Відомості  про  право  власності,  інше  речове  право чи
обтяження.  У  разі  зазначення  відомостей  про  право  власності
вказати  форму  власності.  Якщо  зазначаються відомості про право
спільної власності,  вказати її вид та розмір часток (для спільної
часткової власності). У разі зазначення відомостей про інше речове
право на чуже майно або обтяження речових прав вказати їх вид.

     (10) Об'єкт  нерухомого  майна,  стосовно якого заявник подав
заяву про державну реєстрацію прав та їх  обтяжень  відповідно  до
документів, поданих для проведення державної реєстрації прав та їх
обтяжень,  зокрема  земельна  ділянка,  підприємство   як   єдиний
майновий  комплекс,  житловий  будинок,  будівля,  споруда  або їх
окремі частини, квартира, житлове або нежитлове приміщення.

     (11) Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, щодо якого
заявник подав заяву про державну реєстрацію прав  та  їх  обтяжень
(відомості   відображаються  у  випадку,  коли  щодо  відповідного
об'єкта нерухомого майна вже була  проведена  державна  реєстрація
прав з присвоєнням реєстраційного номера).

     (12) Повна  адреса  (місцезнаходження)   об'єкта   нерухомого
майна, щодо якого заявник подав заяву про державну реєстрацію прав
та їх обтяжень,  відповідно до вимог  Порядку  ведення  Державного
реєстру  речових прав на нерухоме майно,  затвердженого постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  26.10.2011  N  1141  (відомості
відображаються  у випадку,  коли заявлене речове право,  обтяження
такого права на  об'єкт  нерухомого  майна,  об'єкт  незавершеного
будівництва, підприємство як єдиний майновий комплекс).

     (13) Кадастровий номер  земельної  ділянки  -  індивідуальний
цифровий   код   (номер)   земельної   ділянки,   що  присвоюється
територіальними органами Державного агентства  земельних  ресурсів
під    час   проведення   її   державної   реєстрації   (відомості
відображаються у випадку,  коли заявлене речове право на  земельну
ділянку).

     (14) Підстави для відмови в задоволенні заяви про відкликання
заяви  про  державну  реєстрацію прав та їх обтяжень відповідно до
Порядку  державної  реєстрації  прав  на  нерухоме  майно  та   їх
обтяжень,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
22.06.2011 N 703.

17-01-2012

Обсудить с читателями 


Читайте также:

Другие рубрики сайта:

    - Архитектурная мозаика
    - Книжная полка
    - Стоит задуматься
    - Страницы истории
    - Удивительное рядом
    - Улыбнемся 

 
 
 
 
 
Охтень Татьяна Леонидовна

 Частный нотариус
 Свидетельство № 5332

 01034, г.Киев, ул. О.Гончара, 40

Время работы:
  Пн.- Пт. с 10-00 до 17-00;
  Сб.,Вс.- по договоренности.

  Тел.:
     044 235-20-35
     050 331-66-81
     093 288-02-07

  E-mail:tatokhten@rambler.ru
 
 
Оценка недвижимости
 
  Гоцманюк Александр
  Александрович
 
  Свидетельство
  МФ №6587 от 13.12.2008 г.

  Тел.:
     044 278-10-18
     093 538-28-58

 

Незамужние и бездетные женщины - самая счастливая категория населения. Незамужние и бездетные женщины оказались самой счастливой категорией населения. Согласно исследованию, семейная жизнь идет на пользу только мужчинам. Профессор поведенческой психологии в Лондонской школе...  подробнее 27.05.2019 13:34
 
Киевлянка приютила в своей квартире почти сотню котов У каждого пушистого гостя в квартире женщины - печальная история. Киевлянка Татьяна Литвиненко превратила свою квартиру в приют для четвероногих: у нее дома живут 90 котов и семь собак. Большинство животных -...  подробнее 14.05.2019 11:06
 
США провозгласили себя хозяевами Луны Возможное международное сотрудничество по исследованию Луны возможно лишь под руководством США, передает Fox News заявление главы NASA Джима Брайденстайна. "Есть только одна страна, способная создать коалицию для обеспечения возвращения...  подробнее 11.04.2019 10:44
 
(C) Мастер недвижимости «Янус», 2010