Курс доллара
Средний
НБУ
Приват
Проминвест
Аваль
Ощадбанк
Конвертер

документ

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань захисту персональних даних

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2012  № 174/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2012 р.
за № 151/20464

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань захисту персональних даних

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань захисту персональних даних, що додається.

2. Затвердити форми запиту на отримання публічної інформації, що додаються.

3. Державній службі України з питань захисту персональних даних (Мервінський О.І.):

3.1. Розмістити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань захисту персональних даних, на веб-сайті Державної служби України з питань захисту персональних даних.

3.2. Запровадити реєстрацію запитів на інформацію, що надходять в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або по телефону.

3.3. Забезпечити складання звітів, у тому числі щодо розгляду запитів на отримання публічної інформації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
30.01.2012  № 174/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2012 р.
за № 151/20464

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань захисту персональних даних

1. Цей Порядок визначає механізм складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань захисту персональних даних, та її оприлюднення.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про доступ до публічної інформації».

3. Доступ до публічної інформації Державної служби України з питань захисту персональних даних забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

4. Запит на отримання публічної інформації подається Державній службі України з питань захисту персональних даних в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, факсом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

5. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі.

6. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

7. З метою спрощення процедури оформлення письмового  запиту  запитувач може використовувати форми для подання запиту на отримання публічної інформації.

8. Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань захисту персональних даних та на інформаційному стенді в приміщенні Державної служби України з питань захисту персональних даних.

9. Запитувач може заповнити форми запиту безпосередньо на веб-сайті Державної служби України з питань захисту персональних даних.

10. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

11. Запит на інформацію приймається та реєструється особою, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації в системі електронного документообігу.

12. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

13. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Державної служби України з питань захисту персональних даних,  дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
30.01.2012  № 174/5

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Державна служба України
з питань захисту персональних даних
вул. Марини Раскової, 15
м. Київ, 02660

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Прізвище, імТя та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача


Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується


або


Загальний опис інформації, що запитується

(загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

Електронною поштою

(вказати e-mail)

Факсом

(вказати номер факсу)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача


Дата запиту, підпис


Зареєстровано в Державній службі України з питань  захисту персональних даних.

__________

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи,  які перебувають у володінні Державної служби України з питань захисту персональних даних, розміщена на веб-сайті www.zpd.gov.ua.


2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15 (на конверті вказувати «публічна інформація»);
на електронну адресу:  info@zpd.gov.ua;
факсом: (044) 517-68-00.


3. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Державна служба України з питань захисту персональних даних, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.


4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.


5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.


6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної  для  захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних  ситуацій,  що  сталися  або можуть статися і загрожують безпеці громадян,  відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.


7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.


8. Інформація на запит надається безоплатно.


9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.


10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:


10.1 Державна служба України з питань захисту персональних даних не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;


10.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;


10.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;


10.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію,  передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти,  а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
30.01.2012  № 174/5

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Державна служба України
з питань захисту персональних даних
вул. Марини Раскової, 15
м. Київ, 02660

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)


Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується


або


Загальний опис інформації, що запитується

(загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

Електронною поштою

(вказати e-mail)

Факсом

(вказати номер факсу)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача


Посада, прізвище,імТя, по батькові та підпис представника запитувача


Дата запиту, підпис


Зареєстровано в Державній службі України з питань захисту персональних даних.

__________

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи,  які перебувають у володінні Державної служби  України з питань захисту персональних даних, розміщена на веб-сайті www.zpd.gov.ua.


2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15 (на конверті вказувати «публічна інформація»);
на електронну адресу:  info@zpd.gov.ua;
факсом: (044) 517-68-00.


3. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Державна служба України з питань захисту персональних даних, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.


4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.


5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.


6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.


7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.


8. Інформація на запит надається безоплатно.


9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.


10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:


10.1 Державна служба України з питань захисту персональних даних не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;


10.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;


10.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;


10.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти,  а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
30.01.2012  № 174/5

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Державна служба України
з питань захисту персональних даних
вул. Марини Раскової, 15
м. Київ, 02660

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (обТєднання громадян без статусу юридичної особи)


Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується


або


Загальний опис інформації, що запитується

(загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

Електронною поштою

(вказати e-mail)

Факсом

(вказати номер факсу)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача


Посада, прізвище,імТя, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача


Дата запиту, підпис


Зареєстровано в Державній службі України з питань захисту персональних даних.

__________

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державної служби України з питань захисту персональних даних, розміщена на веб-сайті www.zpd.gov.ua.


2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15 (на конверті вказувати «публічна інформація»);
на електронну адресу:  info@zpd.gov.ua;
факсом: (044) 517-68-00.


3. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Державна служба України з питань захисту персональних даних, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.


4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.


5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.


6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.


7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.


8. Інформація на запит надається безоплатно.


9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.


10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:


10.1 Державна служба України з питань захисту персональних даних не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;


10.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;


10.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;


10.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію,  передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
30.01.2012  № 174/5

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою

Розпорядник інформації

Державна служба України
з питань захисту персональних даних
вул. Марини Раскової, 15
м. Київ, 02660

Фізична особа

Юридична особа

Об'єднання громадян без статусу юридичної особи

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Прізвище, імТя та по батькові - для фізичних осіб; найменування організації та прізвище, імТя, по батькові представника організації - для юридичних осіб; найменування обТєднання громадян без статусу юридичної особи та прізвище, імТя та по батькові керівника (представника керівника) запитувача


Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача


Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується


або


Загальний опис інформації, що запитується

(загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати мені відповідь у визначений законом строк:

Поштою

Факсом

Електронною поштою

Контактна електронна пошта (якщо вибрано форму відповіді «Електронною поштою»)


Факс (якщо вибрано форму відповіді «Факсом»)


Прізвище, імТя та по батькові запитувача


Введіть символи

(символи)

Дата запиту


Щоб стерти невірно введені дані, натисніть кнопку

очистити

Щоб передати запит, натисніть кнопку

відправити

Заповнюється у Державній службі України з питань захисту персональних даних

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит


Час та дата


__________

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державної служби України з питань захисту персональних даних, розміщена на веб-сайті www.zpd.gov.ua.


2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15 (на конверті вказувати «публічна інформація»);
на електронну адресу: info@zpd.gov.ua;
факсом: (044) 517-68-00.


3. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Державна служба України з питань захисту персональних даних, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.


4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.


5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.


6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.


7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.


8. Інформація на запит надається безоплатно.


9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.


10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:


10.1 Державна служба України з питань захисту персональних даних не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;


10.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;


10.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням  або  друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;


10.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркаль
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
30.01.2012  № 174/5

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від запитувача по телефону

Розпорядник інформації

Державна служба України
з питань захисту персональних даних
вул. Марини Раскової, 15
м. Київ, 02660

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Прізвище, імТя та по батькові (найменування), поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (прізвище, імТя та по батькові представника запитувача)


Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується


або


Загальний опис інформації, що запитується


Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

Електронною поштою

(вказати e-mail)

Факсом

(вказати номер факсу)

13-02-2012

Обсудить с читателями 


Читайте также:

Другие рубрики сайта:

    - Архитектурная мозаика
    - Книжная полка
    - Стоит задуматься
    - Страницы истории
    - Удивительное рядом
    - Улыбнемся 

 
 
 
 
 
Охтень Татьяна Леонидовна

 Частный нотариус
 Свидетельство № 5332

 01034, г.Киев, ул. О.Гончара, 40

Время работы:
  Пн.- Пт. с 10-00 до 17-00;
  Сб.,Вс.- по договоренности.

  Тел.:
     044 235-20-35
     050 331-66-81
     093 288-02-07

  E-mail:tatokhten@rambler.ru
 
 
Оценка недвижимости
 
  Гоцманюк Александр
  Александрович
 
  Свидетельство
  МФ №6587 от 13.12.2008 г.

  Тел.:
     044 278-10-18
     093 538-28-58

 

Стройка. Видеоуроки строительства. Телеканал для настоящих мужчин с их интересами, страстями, увлечениями, проблемами и заботами. Телеканал «Мужской» будет интересен тем, кому небезразличны поистине мужские забавы, такие как охота, рыбалка, оружие и автомобили. Но сфера интересов...  подробнее 30.07.2012 19:33
 
Ярослав Рак Энциклопедия комнатных растений. Для многих из нас жизнь без растений утратила бы немало прелестей, и доказательство тому - наше подспудное желание иметь в своем доме какую-либо зелень. Постепенно люди научились выращивать в жилых помещениях всё более разнообразные растения, которые привозили из самых отдаленных уголков земного шара путешественники и купцы. Для поисков...  подробнее 30.03.2012 11:51
 
Шепелев A.M. Штукатурные декоративно-художественные работы. В книге даны сведения о подготовке поверхностей под оштукатуривание, выполнении простой, улучшенной и декоративной штукатурок, отделке оконных и дверных проемов, вытягивании тяг, отделке пилястр, колонн; рассмотрены устройство и работа машин для приготовления и нанесения растворов; выполнение гладких и рисунчатых...  подробнее 30.03.2012 11:39
 
(C) Мастер недвижимости «Янус», 2010